top of page

Ana Sayfa  >  Hakkımızda  >  Gizlilik Politikası

slider3_edited.jpg

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası (Politika) Madkuzu Şömine Mermer Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nce (Şirket) Şirket'e ait ürün ve/veya hizmetleri kullanan kişilerin (Kullanıcı) verilerine ilişkin olmak üzere www.madsomine.com alan adlı internet sitesi (Web Sitesi) aracılığıyla toplanan Kullanıcı verilerin türlerine, Kullanıcı verilerinin nasıl toplandığına, Kullanıcı verilerin nasıl toplandığına, Kullanıcı verilerinin nasıl saklandığına, Kullanıcı verilerinin hangi amaç ve şartlar doğrultusunda paylaşıldığına ve Kullanıcı'ların haklarına ilişkindir.

Web Sitesi çerezleri, genel itibariyle oturum çerezleri ve kalıcı çerezler şeklinde kategorize edilip yaptığınız, tercihleri hatırlamak, Web Sitesi üzerindeki hareketlerinize ilişkin verileri derlemek, Web Sitesi teknik kullanım performansınızı geliştirmek ve size özel reklamlar sunabilmek amacıyla Web Sitesi'ne yaptığınız ziyaret verilerinizi kullanmak şeklinde işlevlere sahip; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine/disklerine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan dosyalardır. Oturum çerezleri tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerezler ise sabit diskinizde çerezin işlev ve türüne göre belirli bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "Yardım Merkezi" sekmesinde verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve çerezleri reddedebilirsiniz. Sunduğumuz çerezlerin teknik performansa katkı sağlama, parolanızı kaydetme kolaylığı sunma, sekme yenilendiğinde sepetinizin mevcut içeriğini korumak gibi işlevlerinin bulunduğunu değerli Kullanıcı'ların göz ardı etmemesini temenni ederiz.

Web Sitesi üzerinden işlem yapan Kullanıcı'lardan alınan veriler, Kullanıcı'ların rızaları ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirket tarafından Web Sitesi içerisinde mevcut Aydınlatma Metni'nde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla kullanılır, işlenir, güvenli bir şekilde saklanır ve üçüncü kişilerle paylaşılır.

Uluslararası Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü "kişiyi tanımlayabilecek bilgiler" kavramını şu şekilde tanımlamaktadır: "(1) İsim, kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, anne kızlık soyadı, biyometrik kayıtlar gibi kişiyi tanımlamakta kullanılabilecek ve kişi ile bağlantılı veya bağlantılı olabilecek her türlü medikal, eğitimsel finansal ve istihdam verileri gibi bilgiler dahil olmak üzere, kişi hakkında herhangi bir kurum tarafından toplanan tüm bilgilerdir." Bu tanımlama doğrultusunda Şirket'in Web Sitesi aracılığıyla topladığı, sakladığı ve kullandığı Kullanıcı verileri aşağıda belirtilen türdendir.

 • IP adresi, coğrafi konum, tarayıcı türü ve versiyonu ile işletim sistemi dahil bilgisayarınız hakkında bilgiler,

 • Referans kaynak, ziyaret süresi, sayfa görüntülemeleri ve sitede gezinme yolları dahil siteyi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili bilgiler,

 • Sitemize kaydolmak için verdiğiniz e-posta adresiniz gibi bilgiler,

 • Adınız, profil resminiz, cinsiyetiniz, doğum gününüz, ilişki durumunuz, ilgi alanlarınız ve hobileriniz, eğitim ve çalışma durumunuz, adres bilgileriniz gibi, sitemizde profil oluştururken verdiğiniz bilgiler,

 • E-postalarımız ve/veya bültenlerimize abone olurken verdiğiniz ad ve e-posta adresi gibi bilgiler,

 • Web Sitesi’ndeki hizmetleri kullanırken girdiğiniz bilgiler,

 • Ne zaman, ne sıklıkta ve hangi koşullarda kullandığınız dahil, sitemizi kullanırken oluşturulan bilgiler,

 • Adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve kredi kartı bilgileriniz dahil, sitemiz üzerinden satın aldığınız herhangi bir şey, kullandığınız bir hizmet veya gerçekleştirdiğiniz bir aktarım ile ilgili bilgiler,

 • Kullanıcı adınız, profil resminiz ve gönderinizin içeriği dahil, sitemizi kullanarak internette paylaşmak amacıyla sitemize gönderdiğiniz bilgiler,

 • İletişim içerikleri ve üst veriler dahil, sitemiz veya e-posta yoluyla gönderdiğiniz her türlü iletişim içerikleri,

 • Bize gönderdiğiniz diğer tüm kişisel bilgiler.

 

Kullanıcı’ların kişisel verilerinin işlenmesi sürecinde hukuki ve etik kurallar çerçevesinde belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme, kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme, kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ilkelerine bağlı kalarak hareket ediyoruz. Bu ilkeler doğrultusunda kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Web Sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

 • Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

 

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca dijital ortamlarda saklamaktayız. Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya Kullanıcı’nın talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurul kararlarına uyulur.

Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK'da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemeler doğrultusunda hareket etmekteyiz. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler Kullanıcı’nın açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.

Aşağıda belirtilen istisnai hallerde Şirket, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu istisnai haller sınırlı sayıda olmak üzere;

 • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak,

 • Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği Web Sitesi sözleşmelerinin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla,

 • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

 

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenmişse bilgi talep etme,

 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi Mad Şömine Başvuru Formunda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde doldurmak suretiyle yine formda belirtilen iletişim yöntemleriyle tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

Mad Şömine talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde ve taleplerin Mad Şömine tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler Mad Şömine tarafından talep edilebilir. Kişisel Verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde, işbu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

Şömine montajı, bakımı ve kullanımı hakkında detaylı bilgi edinin.

bottom of page